CompanyPolicies

Company Policies

Şirket Politikalarımız                                                                                                                                                                                      

KURULUŞUMUZUN,

 Kalite Politikası:

Müşteri ve kalite odaklı stratejik yönetim modelini uygulayan DEMİRER KABLO; Kablo sistemleri sektöründe, güvenilir ürün ve hizmetleri ile dünya çapında toplam çözüm sağlayan lider kuruluşlardan biri olmayı hedeflemektedir.

 

Bu amaçla; DEMİRER KABLO üst yönetimi olarak aşağıdaki çalışmaları yapacağımızı ve

şirket sürekliliğini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

 - Kuruluşun bağlamını ve ilgili taraf beklentilerini göz önüne alarak, Kalite Yönetim Sistemini DEMİRER KABLO’nun stratejik yönüyle aynı doğrultuya getirmek için planlar yapmak, bu doğrultuda amaçlar belirlemek,

- Müşteri gereksinimlerini, birincil ve ikincil mevzuat şartlarını göze alarak tüm proseslerdeki riskleri belirlemek ve yönetmek,

- Kalite Yönetim Sistemi ilkelerini, iş proseslerinin her aşamasında uygulanabilir tüm şartları yerine getirerek ve uygulayarak, alınan geri dönüşümlerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

- Çalışanların teknik ve davranışsal yetkinliklerini artırmak için periyodik eğitim programları yapmak ve sürekliliğini sağlamak.             

Roger Tong

Yönetim Direktörü

KURULUŞUMUZUN,

 İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası:

İş sağlığı güvenliği bilincinin tüm çalışanlar tarafından yaşatılabilmesi için gerekli olan duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek,

Sunduğumuz tüm hizmetler ve üretimlerimiz sırasında; çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanları, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan korumak ve iş kazalarını önlemek,

İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve diğer bağlayıcı düzenlemelere uygun hareket ederek, İş Sağlığı Güvenliği performansımızın sürekli gelişimini sağlamak.

Hedeflenen İş Sağlığı Güvenliği performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle üzerinde durduğumuz hususlardır.

Roger Tong

Yönetim Direktörü

KURULUŞUMUZUN,

 Çevre Politikası:

“İnsana ve yaşadığı çevreye saygı” ilkesini benimseyen DEMİRER KABLO; ürün, hizmet ve

çevre kalitesinin güvence altına alınmasını temel faaliyet prensibi olarak  kabul etmektedir.

 

Bu amaçla; DEMİRER KABLO,  proseslerinde sürdürebilirliği sağlamak için aşağıdaki

çalışmaları yapacağını ve sürekliliğini sağlayacağını taahhüt eder.

- Verilen ürün ve hizmet kapsamındaki faaliyetlerin yaşam döngüsü içerisinde operasyonel kontrollerini yaparak doğal kaynak kullanmayı azaltmak, kirliliğin önlenmesi için gerekli kontrolleri yapmak,

- Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak için gerekli altyapıyı sağlamak,

- Tüm prosesler ile ilgili riskleri ve çevre boyutlarını belirleyerek, çevre dostu teknolojiler kullanılmasını sağlamak,

- Mevcut varlıklarda yapılacak değişikliklerde veya yeni yatırımların planlanmasında çevre faktörünü göz önünde bulundurmak, böylece çevresel riskleri minimize etmek,

- Çevre için amaç ve hedefler koyarak, performansları değerlendirerek sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi  sağlamak,

- Tüm şirket çalışanlarını, yan sanayi müşterilerimiz ile tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek.

 

Roger Tong

Yönetim Direktörü

KURULUŞUMUZUN,

 Bilgi Güvenliği Politikası:

 Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,

 Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,

 Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik,  

 erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,

 Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi

 güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,

 Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin

 oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

 Taahhüt ederiz.

Roger Tong

Yönetim Direktörü