CompanyPolicies

Company Policies

                                                                                                                                                                                 

KURULUŞUMUZUN KALİTE POLİTİKASI

Müşteri ve kalite odaklı stratejik yönetim modelini uygulayan DEMİRER KABLO;

Kablo sistemleri sektöründe, güvenilir ürün ve hizmetleri ile dünya çapında toplam çözüm sağlayan lider kuruluşlardan biri olmayı hedeflemektedir.

Bu amaçla; DEMİRER KABLO üst yönetimi olarak aşağıdaki çalışmaları yapacağımızı ve şirket sürekliliğini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

• Kuruluşun bağlamını ve ilgili taraf beklentilerini göz önüne alarak, Kalite Yönetim Sistemini DEMİRER KABLO’nun stratejik yönüyle aynı doğrultuya getirmek için planlar yapmak, bu doğrultuda amaçlar belirlemek,

• Müşteri gereksinimlerini, birincil ve ikincil mevzuat şartlarını göze alarak tüm proseslerdeki riskleri belirlemek ve yönetmek,            

• Kalite Yönetim Sistemi ilkelerini, iş proseslerinin her aşamasında uygulanabilir tüm şartları yerine getirerek ve uygulayarak, alınan geri dönüşümlerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

• Çalışanların teknik ve davranışsal yetkinliklerini artırmak için periyodik eğitim programları yapmak ve sürekliliğini sağlamak.             

Yönetim Direktörü

QUALITY POLICY OF OUR COMPANY

Implementing a customer and quality-oriented strategic management model, DEMIRER

KABLO; aims to be one of the leading companies with its reliable products and services and provision of total solutions  around the world in the cable systems industry.

For this purpose, as the top management of DEMIRER KABLO, we are committed to  

conducting the following activities and ensuring the continuity of the company.

 • To make plans and set goals to bring the Quality Management System in line  with the strategic aspect of DEMIRER KABLO by considering the context of the organization and the expectations of the concerned parties,

• Identify and manage risks in all processes, taking into account customer requirements,  and primary and secondary legislations;             

• To ensure the continuous improvement of the Quality Management System principles   by fulfilling and implementing all applicable terms at every stage of the business processes;

• To make periodic training programs to increase the technical and behavioural competencies of employees and to ensure continuity.       

Managing Director

KURULUŞUMUZUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

DEMİRER KABLO olarak uygulamakta olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  faaliyetlerimiz kapsamında çalışanlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında  çalışmalarını sağlamak amacıyla;

• Tüm kazaları, meslek hastalıklarını ve uygunsuzlukları önleyen etkin bir sistem kurmayı, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi,

• İş Sağlığı ve Güvenliğine dair amaç ve hedefler belirlemeyi, belirli aralıklarla gözden    geçirmeyi, bunlar için gerekli kaynakları sağlamayı,

• Yürürlükte bulunan tüm yasal ve diğer gerekliliklere uymayı,

• İş güvenliğine yönelik tehlikeleri ortadan kaldırmayı, tüm riskleri değerlendirmeyi,      kazaları önlemeye ve güvenli çalışmaya yönelik aksiyonları planlamayı ve    gerçekleştirmeyi,

• İş Sağlığı ve Güvenliği konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanların ve/veya     çalışan temsilcilerin katılımlarının sağlanması ve görüşlerinin alınması, çalışanların   bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,

• İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki uygulamalarla ilgili olarak tüm çalışan, taşeron ve      tedarikçilerimizi bilgilendirmeyi taahhüt etmektedir.

Yönetim Direktörü

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY POLICY OF OUR COMPANY

In order to ensure that our employees work in a healthier and safer working environment within the scope of our Occupational Health and Safety Management System activities that we apply as DEMIRER KABLO;

• An effective system that prevents all accidents, occupational diseases and non-conformities  establishment, continuous improvement and development,

• Setting objectivies regarding Occupational Health and Safety, reviewing them periodically, providing necessary resources for them,

• Comply with legal and other  reqirements,

• Eliminating the hazards related to occupational safety, evaluating all risks, planning and   carrying out actions for preventing accidents and working safely,

• Providing participation and consultation by workers at all levels and functions to improve Occupational Health and Safety issues,

• Planning training needs and providing trainings for all employees, to raise awareness of workers,

• Commitment to inform all employees, subcontractors and suppliers regarding the practices on Occupational Health and Safety.

Managing Director

KURULUŞUMUZUN ÇEVRE POLİTİKASI

“İnsana ve yaşadığı çevreye saygı” ilkesini benimseyen DEMİRER KABLO; ürün, hizmet ve çevre kalitesinin güvence altına alınmasını temel faaliyet prensibi olarak kabul etmektedir.

Bu amaçla; DEMİRER KABLO,  proseslerinde sürdürebilirliği sağlamak için aşağıdaki çalışmaları yapacağını ve sürekliliğini sağlayacağını taahhüt eder.           

• Verilen ürün ve hizmet kapsamındaki faaliyetlerin yaşam döngüsü içerisinde operasyonel kontrollerini yaparak doğal kaynak kullanmayı azaltmak, kirliliğin önlenmesi için gerekli kontrolleri yapmak,

• Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak için gerekli  altyapıyı sağlamak,

• Tüm prosesler ile ilgili riskleri ve çevre boyutlarını belirleyerek, çevre dostu teknolojiler kullanılmasını sağlamak,

• Mevcut varlıklarda yapılacak değişikliklerde veya yeni yatırımların planlanmasında çevre faktörünü göz önünde bulundurmak, böylece çevresel riskleri minimize etmek,

• Çevre için amaç ve hedefler koyarak, performansları değerlendirerek sürekli  iyileştirmeyi ve geliştirmeyi  sağlamak,

• Tüm şirket çalışanlarını, yan sanayi müşterilerimiz ile tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek.

Yönetim Direktörü

ENVIRONMENT POLICY OF OUR COMPANY

Adopting the principle of respect for people and the environment where they live, DEMIRER KABLO sees the quality assurance of the products, services, and environment as its primary activity principle.

Therefore, DEMIRER KABLO is committed to conduct following studies and to ensure the sustainability in order to ensure the sustainability in its processes:   

•To perform operational checks within the life cycle of the life cycles of the products and services rendered to decrease the consumption of the natural resources, and to apply necessary measures to prevent the pollution.

• To comply with its compliance requirement and provide the infrastructure required to ensure  the sustainability,

• To identify all related risk and environment aspects of its processes, and to ensure the use of  eco-friendly technologies.

• To consider the environmental factors when making changes to existing assets or planning of  new investment,  thus minimizing environmental risks,

• By setting goals and targets for the environment and evaluating the performances  to ensure the improvement and development,

• To raise the awareness of all company employees, sub-industry customers and suppliers to reduce environmental pollution and protect the environment.

Managing Director

KURULUŞUMUZUN BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

• Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,

• Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,

• Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmayı ve bu riskleri yönetmeyi,

• Eğitimlerle, bilgi güvenliği olgusunu firma genelinde tam katılım ve yüksek farkındalık yaratmayı,

• Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi taahhüt ederiz.

Yönetim Direktörü

INFORMATION SECURITY POLICY OF OUR COMPANY

• To ensure that the activities are carried out effectively, accurately, quickly and safely,

• To comply with all customer conditions and legal obligations,

• To be aware of the risks on the confidentiality, accessibility and integrity of all kinds of information assets belonging to our company, customers, suppliers and business partners and  to manage these risks,

• To create full participation and high awareness of information security throughout the company with trainings,

• We are committed to systematically addressing information security and transforming it into  a structure that constantly improves, develops and does not allow new risks to occur.                                                                          

Managing Director

KURULUŞUMUZUN ENERJİ POLİTİKASI

• Çalışanlarımızın tam katılım ve desteği ile mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde  kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ve operasyonlardan ödün vermeden sağlamayı ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji performanslarını sürekli geliştirmeyi,

• En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmayı, uygulamayı ve devamlılığını sağlamayı,

• Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamayı,     sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,

• Enerjinin üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarında enerji verimliliğinin arttırılması ve    sürdürülebilir kılınması için her türlü bilgi ve kaynaktan yararlanmayı, yeni teknolojileri takip etmeyi ve alternatif enerji kaynaklarını araştırmayı,

• Kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli eğitim programları     düzenlemeyi, bu faaliyetler için gerekli her türlü bilgi, doküman ve kaynakları sağlamayı ve aktif rol oynamayı,

• Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere, zorunlu standartlara ve diğer    gerekliliklere uymayı,

• Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve altyüklenicilerle Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,

• Enerji, ürün, ekipman ve servislerin satın almasında ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almayı taahhüt ederiz.                

Yönetim Direktörü

ENERGY POLICY OF OUR COMPANY

• With the full participation and support of our employees, using existing energy resources in the most efficient way, ensuring effective energy use without sacrificing comfort and      operations, and continuously improving energy performance in line with the “Sustainable Development" approach,

• To research, implement and maintain the methods of reducing greenhouse gas emissions with  the lowest environmental impact approach,

• To continuously review and improve the energy management system by integrating it with corporate management practices,

• To benefit from all kinds of information and resources, to follow new technologies in order to  increase energy efficiency and make it sustainable in the production, distribution and consumption stages of energy and researching alternative energy sources,

• To organize the necessary training programs on the issues of raising energy awareness  

 throughout the organization, to provide all kinds of information, documents and resources necessary for these activities, and to play an active role,

• To comply with national and international legislation and laws, regulations, mandatory standards and other requirements,

• Establishing effective communication with customers, authorities, stakeholders and subcontractors in order to create common value and beneficial results on Energy Management  related issues,

• We undertake to ensure that choices are made in accordance with energy efficiency in the purchase of energy, products, equipment and services, and in design issues with the aim of improving energy performance.

Managing Director