CompanyPolicies

Company Policies

                                                                                                                                                                                 

KURULUŞUMUZUN KALİTE POLİTİKASI

Müşteri ve kalite odaklı stratejik yönetim modelini uygulayan DEMİRER KABLO;

Kablo sistemleri sektöründe, güvenilir ürün ve hizmetleri ile dünya çapında toplam çözüm sağlayan lider kuruluşlardan biri olmayı hedeflemektedir.

Bu amaçla; DEMİRER KABLO üst yönetimi olarak aşağıdaki çalışmaları yapacağımızı ve şirket sürekliliğini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

• Kuruluşun bağlamını ve ilgili taraf beklentilerini göz önüne alarak, Kalite Yönetim Sistemini DEMİRER KABLO’nun stratejik yönüyle aynı doğrultuya getirmek için planlar yapmak, bu doğrultuda amaçlar belirlemek,

• Müşteri gereksinimlerini, birincil ve ikincil mevzuat şartlarını göze alarak tüm proseslerdeki riskleri belirlemek ve yönetmek,            

• Kalite Yönetim Sistemi ilkelerini, iş proseslerinin her aşamasında uygulanabilir tüm şartları yerine getirerek ve uygulayarak, alınan geri dönüşümlerle sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

• Çalışanların teknik ve davranışsal yetkinliklerini artırmak için periyodik eğitim programları yapmak ve sürekliliğini sağlamak.             

Yönetim Direktörü

QUALITY POLICY OF OUR COMPANY

Implementing a customer and quality-oriented strategic management model, DEMIRER

KABLO; aims to be one of the leading companies with its reliable products and services and provision of total solutions  around the world in the cable systems industry.

For this purpose, as the top management of DEMIRER KABLO, we are committed to  

conducting the following activities and ensuring the continuity of the company.

 • To make plans and set goals to bring the Quality Management System in line  with the strategic aspect of DEMIRER KABLO by considering the context of the organization and the expectations of the concerned parties,

• Identify and manage risks in all processes, taking into account customer requirements,  and primary and secondary legislations;             

• To ensure the continuous improvement of the Quality Management System principles   by fulfilling and implementing all applicable terms at every stage of the business processes;

• To make periodic training programs to increase the technical and behavioural competencies of employees and to ensure continuity.       

Managing Director

KURULUŞUMUZUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

DEMİRER KABLO olarak uygulamakta olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  faaliyetlerimiz kapsamında çalışanlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında  çalışmalarını sağlamak amacıyla;

• Tüm kazaları, meslek hastalıklarını ve uygunsuzlukları önleyen etkin bir sistem kurmayı, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi,

• İş Sağlığı ve Güvenliğine dair amaç ve hedefler belirlemeyi, belirli aralıklarla gözden    geçirmeyi, bunlar için gerekli kaynakları sağlamayı,

• Yürürlükte bulunan tüm yasal ve diğer gerekliliklere uymayı,

• İş güvenliğine yönelik tehlikeleri ortadan kaldırmayı, tüm riskleri değerlendirmeyi,      kazaları önlemeye ve güvenli çalışmaya yönelik aksiyonları planlamayı ve    gerçekleştirmeyi,

• İş Sağlığı ve Güvenliği konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanların ve/veya     çalışan temsilcilerin katılımlarının sağlanması ve görüşlerinin alınması, çalışanların   bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,

• İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki uygulamalarla ilgili olarak tüm çalışan, taşeron ve      tedarikçilerimizi bilgilendirmeyi taahhüt etmektedir.

Yönetim Direktörü

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY POLICY OF OUR COMPANY

In order to ensure that our employees work in a healthier and safer working environment within the scope of our Occupational Health and Safety Management System activities that we apply as DEMIRER KABLO;

• An effective system that prevents all accidents, occupational diseases and non-conformities  establishment, continuous improvement and development,

• Setting objectivies regarding Occupational Health and Safety, reviewing them periodically, providing necessary resources for them,

• Comply with legal and other  reqirements,

• Eliminating the hazards related to occupational safety, evaluating all risks, planning and   carrying out actions for preventing accidents and working safely,

• Providing participation and consultation by workers at all levels and functions to improve Occupational Health and Safety issues,

• Planning training needs and providing trainings for all employees, to raise awareness of workers,

• Commitment to inform all employees, subcontractors and suppliers regarding the practices on Occupational Health and Safety.

Managing Director

KURULUŞUMUZUN ÇEVRE POLİTİKASI

“İnsana ve yaşadığı çevreye saygı” ilkesini benimseyen DEMİRER KABLO; ürün, hizmet ve çevre kalitesinin güvence altına alınmasını temel faaliyet prensibi olarak kabul etmektedir.

Bu amaçla; DEMİRER KABLO,  proseslerinde sürdürebilirliği sağlamak için aşağıdaki çalışmaları yapacağını ve sürekliliğini sağlayacağını taahhüt eder.           

• Verilen ürün ve hizmet kapsamındaki faaliyetlerin yaşam döngüsü içerisinde operasyonel kontrollerini yaparak doğal kaynak kullanmayı azaltmak, kirliliğin önlenmesi için gerekli kontrolleri yapmak,

• Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak için gerekli  altyapıyı sağlamak,

• Tüm prosesler ile ilgili riskleri ve çevre boyutlarını belirleyerek, çevre dostu teknolojiler kullanılmasını sağlamak,

• Mevcut varlıklarda yapılacak değişikliklerde veya yeni yatırımların planlanmasında çevre faktörünü göz önünde bulundurmak, böylece çevresel riskleri minimize etmek,

• Çevre için amaç ve hedefler koyarak, performansları değerlendirerek sürekli  iyileştirmeyi ve geliştirmeyi  sağlamak,

• Tüm şirket çalışanlarını, yan sanayi müşterilerimiz ile tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek.

Yönetim Direktörü

ENVIRONMENT POLICY OF OUR COMPANY

Adopting the principle of respect for people and the environment where they live, DEMIRER KABLO sees the quality assurance of the products, services, and environment as its primary activity principle.

Therefore, DEMIRER KABLO is committed to conduct following studies and to ensure the sustainability in order to ensure the sustainability in its processes:   

•To perform operational checks within the life cycle of the life cycles of the products and services rendered to decrease the consumption of the natural resources, and to apply necessary measures to prevent the pollution.

• To comply with its compliance requirement and provide the infrastructure required to ensure  the sustainability,

• To identify all related risk and environment aspects of its processes, and to ensure the use of  eco-friendly technologies.

• To consider the environmental factors when making changes to existing assets or planning of  new investment,  thus minimizing environmental risks,

• By setting goals and targets for the environment and evaluating the performances  to ensure the improvement and development,

• To raise the awareness of all company employees, sub-industry customers and suppliers to reduce environmental pollution and protect the environment.

Managing Director

KURULUŞUMUZUN BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

• Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,

• Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,

• Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmayı ve bu riskleri yönetmeyi,

• Eğitimlerle, bilgi güvenliği olgusunu firma genelinde tam katılım ve yüksek farkındalık yaratmayı,

• Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi taahhüt ederiz.

Yönetim Direktörü

INFORMATION SECURITY POLICY OF OUR COMPANY

• To ensure that the activities are carried out effectively, accurately, quickly and safely,

• To comply with all customer conditions and legal obligations,

• To be aware of the risks on the confidentiality, accessibility and integrity of all kinds of information assets belonging to our company, customers, suppliers and business partners and  to manage these risks,

• To create full participation and high awareness of information security throughout the company with trainings,

• We are committed to systematically addressing information security and transforming it into  a structure that constantly improves, develops and does not allow new risks to occur.                                                                          

Managing Director

KURULUŞUMUZUN ENERJİ POLİTİKASI

• Çalışanlarımızın tam katılım ve desteği ile mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde  kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ve operasyonlardan ödün vermeden sağlamayı ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji performanslarını sürekli geliştirmeyi,

• En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmayı, uygulamayı ve devamlılığını sağlamayı,

• Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamayı,     sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,

• Enerjinin üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarında enerji verimliliğinin arttırılması ve    sürdürülebilir kılınması için her türlü bilgi ve kaynaktan yararlanmayı, yeni teknolojileri takip etmeyi ve alternatif enerji kaynaklarını araştırmayı,

• Kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli eğitim programları     düzenlemeyi, bu faaliyetler için gerekli her türlü bilgi, doküman ve kaynakları sağlamayı ve aktif rol oynamayı,

• Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere, zorunlu standartlara ve diğer    gerekliliklere uymayı,

• Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve altyüklenicilerle Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,

• Enerji, ürün, ekipman ve servislerin satın almasında ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almayı taahhüt ederiz.                

Yönetim Direktörü

ENERGY POLICY OF OUR COMPANY

• With the full participation and support of our employees, using existing energy resources in the most efficient way, ensuring effective energy use without sacrificing comfort and      operations, and continuously improving energy performance in line with the “Sustainable Development" approach,

• To research, implement and maintain the methods of reducing greenhouse gas emissions with  the lowest environmental impact approach,

• To continuously review and improve the energy management system by integrating it with corporate management practices,

• To benefit from all kinds of information and resources, to follow new technologies in order to  increase energy efficiency and make it sustainable in the production, distribution and consumption stages of energy and researching alternative energy sources,

• To organize the necessary training programs on the issues of raising energy awareness  

 throughout the organization, to provide all kinds of information, documents and resources necessary for these activities, and to play an active role,

• To comply with national and international legislation and laws, regulations, mandatory standards and other requirements,

• Establishing effective communication with customers, authorities, stakeholders and subcontractors in order to create common value and beneficial results on Energy Management  related issues,

• We undertake to ensure that choices are made in accordance with energy efficiency in the purchase of energy, products, equipment and services, and in design issues with the aim of improving energy performance.

Managing Director

KURUMSAL KÜLTÜRÜMÜZ

İnsan

Demirer Kablo olarak biz her insanın doğuştan gelen değerini, saygınlığını ve herkesle eşit haklara sahip olduğunu kabul ederiz. Çalışanlarımız ile müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve rakiplerimizin çalışanları dahil olmak üzere insanlarla etkileşimimizde bu ilke bize kılavuzluk eder.

İnsan Hakları ve Emek

Tüm çalışanların insan onuruna uygun, adil bir çalışma ortamını ve çalışma koşullarını hak ettiğine inanırız ve tedarik zincirimizde bu ilkenin ihlal edilmesini önleyecek tedbirleri alırız.

Kölelik, İnsan Kaçakçılığı ve Zorla Çalıştırma Yasağı

Firmamızda ve tedarik zincirimizde hiç kimsenin her ne koşul altında olursa olsun kendi rızası dışında çalıştırılması veya buna aracılık edilmesi kabul edilemez. Ayrıca, kölelik ve insan kaçakçılığına doğrudan veya dolaylı destek sayılabilecek hiçbir eyleme karşı tolerans gösterilmez. Firmamızda ve tedarik zincirimizde kölelik ve insan kaçakçılığına ilişkin uluslararası ve ulusal mevzuatın, özellikle Birleşik Krallık “Modern Kölelik Yasası 2015”in ihlalini önlemek amacıyla iç denetimlerde ve tedarikçi denetimlerinde bu konu özel olarak denetlenir.

Çocuk İşçi Çalıştırma Yasağı

Firmamızda ve tedarik zincirimizde her ne koşul altında olursa olsun ILO 138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi’ni ihlal edecek şekilde çocuk işçi çalıştırılması kabul edilemez.

Taciz, İstismar ve İnsanlık Dışı Muameleyi Önleme

Firmamız ve tedarik zincirimizdeki tüm işverenler çalışma ortamlarında taciz, istismar ve insanlık dışı muameleyi engellemekle yükümlüdürler. Hiçbir çalışan her ne şekilde olursa olsun taciz, istismar ve insanlık dışı muameleye tabi tutulamaz ve bunlarla tehdit edilemez.

Hiçbir çalışana fiziksel veya ruhsal sağlığını tehlikeye sokacak veya saygınlığını zedeleyecek görevler ve yükümlülükler verilemez.

Ayrımcılığı Önleme

Firmamızda ve tedarik zincirimizde işe alımda ve çalışma süresince hiç kimseye hiçbir şekilde ayrımcılık yapılması kabul edilemez. İşe alımda ve kariyer gelişiminde ölçütler kişinin işin niteliğine uygunluğu ve objektif kriterlere dayanan performansıdır.

Firmamız ve tedarik zincirimizdeki hiçbir işveren, kanunun gerektirdiği haller dışında hiçbir çalışanını kişisel bilgilerini, inançlarını veya fikirlerini açıklamaya zorlayamaz ve bunları açıklamasını engelleyemez.      

 

Çalışma Saatleri

Firmamız ve tedarik zincirimizdeki hiçbir çalışanın her ne koşul altında olursa olsun ulusal mevzuatta belirlenen çalışma saatlerinden fazla çalıştırılması kabul edilemez. Haftalık normal çalışma saati 45 saati geçemez. Her çalışana en az bir gün hafta tatili verilir.

Ücretler ve Yan Haklar

Firmamız ve tedarik zincirimizdeki hiçbir çalışanın her ne koşul altında olursa olsun ulusal mevzuatta belirlenenden düşük ücret ve haklar karşılığında çalıştırılması kabul edilemez. İşverenler çalışanlarına ulusal mevzuatın tanıdığı tüm izinleri vermek, fazla mesai ödemelerini yapmak zorundadır. Çalışana maaştan kesme cezası verilemez.

Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı

Tüm çalışanların örgütlenme ve toplu sözleşme hakkına saygı duyarız. Firmamız ve tedarik zincirimizdeki hiçbir çalışanın bu haktan yararlanmasına engel olunması veya bu hakkı kullanmasından dolayı kötü veya ayrımcı muameleye tabi tutulması kabul edilemez.

İletişim Kanalı

Firmamız ve tedarik zincirimizdeki tüm çalışanların, uğradıklarını düşündükleri hak ihlallerini, mevzuata aykırılıkları ve şikayetlerini iletebilecekleri uygun kanalların varlığını garanti altına alır ve çalışanların geri bildirimde bulunmalarını destekleriz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İnsanın en önemli değer olduğuna; her insanın fiziksel ve ruhsal sağlığının ve güvenliğinin korunmasının birinci öncelik olduğuna inanırız. Bu doğrultuda etkileşimde bulunduğumuz kişilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü eylemden kaçınır ve kaza ve sağlık bozulmalarını önlemek için tedbir alırız.

Kaza Önleme

Tehditleri tanımlar, değerlendirir ve uygun kontrollerle yönetiriz. Gerekli durumlarda ilgili kişilere koruyucu ekipmanlar ve bunların doğru kullanım yöntemlerini sağlarız. Tedarik zincirimizde, insan sağlığını ve güvenliğini tehlikeye düşürecek eylemlerin yapılması ya da insan sağlığı ve güvenliği tehlikeye düşmese bile uygun önlemlerin alınmaması kabul edilemez.

Acil Durumlar

Acil durumları tanımlar, değerlendirir, müdahaleyi planlar ve acil durum ortaya çıktığında bu plana uygun hareket ederiz. Tedarik zincirimizde acil durumların tanımlanmadığı veya müdahalenin planlanmadığı açıklıkların yer alması kabul edilemez.              

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

Kazaları, riskleri, acil durumları ve düzeltici faaliyetleri yönetmek için uygun bir yönetim sistemi kullanırız. Tedarik zincirimizde uygun şekilde İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemine sahip olmayan bir tedarikçinin yer alması kabul edilemez.

 

Çevre

Demirer Kablo olarak biz çevrenin değerinin ve çevreye karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Bu doğrultuda tüm faaliyetlerimizde doğal kaynakların korunması, etkin ve verimli şekilde kullanılması, atıkların en aza indirilmesi ve uygun şekilde bertaraf edilmesi birincil önceliklerimizdendir.

Kirlenmenin Önlenmesi

Uymakla yükümlü olduğumuz mevzuat çerçevesinde kullanımı yasak olan maddeleri kullanmayız ve çevreye kontrolsüz şekilde kirletici madde veya atık bırakmayız. Tedarik zincirimizde yasak maddelerin kullanımı ve çevreye kontrolsüz veya mevzuatta belirlenen sınırları aşacak şekilde atık bırakılması kabul edilemez.

Çevre Yönetimi

Çevre yönetimine ilişkin uygunsuzlukları, riskleri, acil durumları ve düzeltici faaliyetleri yönetmek için uygun bir yönetim sistemi kullanırız. Tedarik zincirimizde uygun şekilde Çevre yönetim sistemine sahip olmayan bir işverenin yer alması kabul edilemez.

Etik Kurallar

Demirer Kablo olarak biz en yüksek etik standartlarda iş yapmayı hedefleriz.

Dürüstlük

Demirer Kablo tüm faaliyetlerinde koşulsuz dürüstlük, adalet ve ölçülülüğü esas alır. Firmamızda ve tedarik zincirimizde yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık, fahiş fiyat veya herhangi bir haksız kazanca hiçbir koşul altında ve hiçbir şekilde tolerans gösterilmez.

Gizlilik

Etkileşimde olduğumuz bütün kişi ve kuruluşların gizli bilgilerini koruruz. Firmamızda ve tedarik zincirimizde üçüncü tarafların bilgilerinin gizliliğini tehliye sokacak eylemlere tolerans gösterilmez. Yalnızca mevzuatın gerektirdiği durumlarda bu bilgiler mahkemelerle paylaşılabilir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Fikri Mülkiyet Hakları’nı koruruz. Firmamızda ve tedarik zincirimizde fikri mülkiyeti korunan eserlerin izinsiz kullanımı kabul edilemez.

Yönetim Direktörü

OUR CORPORATE CULTURE

Human

At Demirer Kablo, we acknowledge innate value, dignity and equal rights of every person. This principle guides our interaction with people including our employees and employees of our customers, suppliers and competitors.

Human Rights and Labour

We believe that all workers deserve fair work environment and working conditions compatible with human dignity and we take measures to prevent violation of this principle within our supply chain.

Prohibition of Slavery, Human Trafficking and Forced Labour

Employment of anybody without his or her consent, or support of such action in our company or supply chain, is not acceptable under any circumstances. Furthermore, no tolerance is shown for any action which may be interpreted as direct or indirect support to slavery or human trafficking. In order to prevent violation of international and national legislation regarding slavery and human trafficking, especially United Kingdom “Modern Slavery Act 2015” in our company and supply chain, this issue is specially audited in internal audits and supplier audits.

Prohibition of Child Labour

Employment of children in our company or supplier chain, violating ILO C138- Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) is not acceptable under any circumstances.

Prevention of Abuse, Harassment and Inhuman Treatment

Our company and all employers in our supply chain are responsible for prevention of abuse, harassment and inhuman treatment in their work environments. No employee shall be abused, harassed or treated imhumanly or threatened with any of those in any way, shape or form .

No tasks and responsibilities shall be given to any employee that will jeopardise his or her physical or mental health or  harm his or her dignity.

Prevention of Discrimination

Discrimination against anyone in any way, shape or form during recruitment or employment in our company or supply chain is not acceptable. Criteria at recruitment and career development are one’s conformity to nature of business and performance based on objective criteria.

Our company and any employer in our supply chain shall not force or prevent any employee to disclose his or her personal information, beliefs or opinions, except to the extent required by law.

 

Working Hours

Having any employee work more than the working hours specified in the national legislation in our company or supply chain is not acceptable under any circumstances. Weekly ordinary working hours shall not exceed 45 hours. Every employee shall have minimum one day off.

Pay and Benefits

Having any employee work for lower pay and benefits than the ones specified in the national legislation in our company or supply chain is not acceptable under any circumstances. Employers are obliged to allow all compensated leaves and provide overtime payments regulated by national legislation. Forfeiture of pay punishment shall not be practiced.

Freedom of Association and Collective Bargaining

We respect freedom of association and collective bargaining of all employees. Prevention of enjoyment of this right or inhuman or discriminatory treatment due to enjoyment of this right in our company or supply chain is not acceptable.

Communication Channel

We ensure existence of appropriate channels for emloyees in our company and supply chain to report violations of rights they consider they are suffered from, breaches of law and their complaints and we support them to feedback.

Occupational Health and Safety

We believe that human is the most important value and protection of physical and mental health of every person is the primary priority. In this direction, we refrain from any actions jeopardising health and safety of persons we interact with and we take measures to prevent accidents and ill-health.

Accident Prevention

We define and assess the hazards and manage them with appropriate controls. We provide protective equipment and their correct use methods to relevant persons where necessary. Any actions jeopardising human health and safety or not taking appopriate measures even if health and safety is not jeopardised, within our suppy chain is not acceptable.

Emergencies

We define and assess emergencies, plan the response and act accordingly when an emergency occurs. Existence of vulnarabilities that emergencies are not defined or response is not planned within our supply chain is not acceptable.

Occupational Health and Safety Management

We apply an appropriate management system for managing accidents, risks, emergencies and corrective actions. Existence of a supplier in our supply chain not having an appropriate occupational health and safety management system is not acceptable.

Environment

At Demirer Kablo, we are aware of the value of environment and our responsibility towards it. In this direction, protection of natural resources, their effective and efficient use, minimizing and appropriately disposing wastes  are among or primary priorities in all our activities.

Prevention of Pollution

Within the frame of legislation that we are obliged to abide by, we do not use prohibited substances and we do not discharge any uncontrolled pollutant or waste. Use of prohibited substances and disposal of pollutants or wastes without control or exceeding legal boundaries within our supply chain is not acceptable.

Environmental Management

We apply an appropriate management system for managing nonconformities regarding environmental management, risks, emergencies and corrective actions. Existence of a supplier in our supply chain not having an appropriate environmental management system is not acceptable.

Code of Ethics

At Demirer Kablo, we aim conducting business with the highest ethical standards.

Honesty

Demirer Kablo upholds unconditional honesty, fairness and moderation in all its activities. No tolerance is shown to corruption, bribery, fraud, extortion or any unjustified benefit within our company or supply chain under any circumstances and in any way, shape or form.

Confidentiality

We protect confidential information of all persons and institutions that we interact with. No tolerance is shown to any actions in our company or supply chain, jeopardising confidentiality of third parties. Only in the case that legislation obligates, such information can be shared with courts.

Intellectual Property Rights

We protect Intellectual Property Rights. Unauthorised use of intellectual property in our company or supply chain is not acceptable.

Managing Director